Aktuální info

+

Český Svaz Kickboxu

+ Český svaz kickboxu

Sponzoři

Vyhledávání
Powered by Squarespace
Partneři
Facebook
« Soukromé tréninky Krav Maga | Main | Spolupracujeme na akci "Prašt s cigaretou" »
Pondělí
IX122016

Sweet workout pro Krav Magu

+V neděli potrénovali naši praktikanti Krav Magy pod vedením Fandy Bureše venkovní street workout trénink. Nový impulz do tréniku se vždycky hodí...

Těšíme se na Vás na další podobné akci, SKS Arena

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Sweet workout nebo Street workout v nadpisu? :)

září 20, 2016 | Unregistered CommenterSurik4t4

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>