Aktuální info

+

Český Svaz Kickboxu

+ Český svaz kickboxu

Sponzoři

Vyhledávání
Powered by Squarespace
Partneři
Facebook
Main | Nábory 2017! »
Neděle
VII302017

Nábory září 2017!

+

Od září Vás zveme do našeho klubu bojových sportů, který bude brzy slavit 15 let úspěšného fungování!
Staňte se vy, nebo vaše děti, součástí SKS Areny, dobré party lidí, kteří se naplno věnují bojovým sportům! 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

 SKS Arena

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>