Aktuální info

+

Český Svaz Kickboxu

+ Český svaz kickboxu

Sponzoři

Vyhledávání
Powered by Squarespace
Partneři
Facebook
« Nábory září 2017! | Main | Mistrovství ČR v kickboxu »
Čtvrtek
I052017

Nábory 2017!

+V průběhu měsíce ledna probíhají nábory do všech skupin bojových sportů v SKS Areně. Máme skupiny pro děti od6let i pro dospělé a to jak kondiční, tak na závodní úrovvni. 
Klub bude brzy slavit 14. let fungovánía za tu dobu jsme vychovali 16 mistrů světa, 6 mistrů Evropy a více jak 100 mistrů ČR.

Těšíme se na Vás, trenérský tým SKS Areny

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>